Mode
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Tỉnh/TP:
Kỳ số liệu:
Nhập cho:
Nguồn dữ liệu:
Đơn vị:

TIÊU CHÍGIÁ TRỊNGUỒN
0THÔNG TIN CHUNG  
1SỐ QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/TP TRỰC THUỘC TỈNH (ĐƠN VỊ) (NGTK) NGTK
1SỐ XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRỰC THUỘC TỈNH (ĐƠN VỊ) (NGTK) NGTK
1SỐ HUYỆN NGHÈO THEO NQ30A (HUYỆN) (TKĐV) TKĐV
1TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (NGHÌN HA) (TCTK xử lý)  
1TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NGHÌN HA) (TCTK xử lý)  
1TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP (NGHÌN HA) (TCTK xử lý)  
0THÔNG TIN VỀ DÂN SỐ-LAO ĐỘNG  
1DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK)  
1DÂN SỐ NỮ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK) NGTK
1DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM KHU VỰC THÀNH THỊ (NGƯỜI) (NGTK) NGTK
1TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN (PHẦN TRĂM) (NGTK) NGTK
1TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK) NGTK
0THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ  
1TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM NHÓM NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP (%) (TCTK)  
1TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG (%) (TCTK)  
1TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ (%) (TCTK XỬ LÝ)  
1TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM TRONG NĂM (NGƯỜI) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM TRONG NĂM TỪ QUỸ QGVL (NGƯỜI) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP PHÉP LAO ĐỘNG TRONG NĂM (NGƯỜI) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (NGƯỜI) (NG Ngành) NG Ngành
1TỶ LỆ LAO ĐỘNG NỮ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (%) (NG Ngành) NG Ngành
1TỔNG SỐ NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG (NGƯỜI) (NG NGÀNH) NG Ngành
1TỔNG SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG (VỤ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ NGƯỜI CHẾT DO TAI NẠN LAO ĐỘNG (NGƯỜI) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ VỤ CHẾT NGƯỜI DO TAI NẠN LAO ĐỘNG (VỤ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1TỔNG SỐ CƠ SỞ DẠY NGHỀ (CƠ SỞ) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP (CƠ SỞ) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ CƠ SỞ DẠY NGHỀ NGOÀI CÔNG LẬP (CƠ SỞ) (NG NGÀNH)  
1SỐ HỌC SINH HỌC NGHỀ TUYỂN MỚI TRONG NĂM (HỌC SINH) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ (NGƯỜI) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI (ĐỒNG) (BHXHVN) TKĐV
1TỔNG SỐ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI (ĐỒNG) (BHXHVN) TKĐV
1ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG TỪ NGUỒN QUỸ BHXH (NGƯỜI) (BHXHVN) TKĐV
1ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG TỪ NGUỒN NSNN (NGƯỜI) (BHXHVN) TKĐV
0THÔNG TIN VỀ ƯU ĐÃI XÃ HỘI  
1BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG CÒN SỐNG (NGƯỜI) (TKĐV)  
1THƯƠNG BINH LOẠI B (NGƯỜI) (TKĐV)  
1THƯƠNG BINH LOẠI B MẤT SỨC LAO ĐỘNG TỪ 21% - 60% (NGƯỜI) (TKĐV)  
1SỐ BỆNH BINH (NGƯỜI) (TKĐV)  
1THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH (NGƯỜI) (TKĐV)  
1SỐ HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO HÌNH THỨC SỬA CHỮA (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO HÌNH THỨC XÂY MỚI (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ LƯỢT NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG HÀNG THÁNG TÍNH ĐẾN 31/12 HÀNG NĂM (LƯỢT NGƯỜI) (NG nganh) NG Ngành
0THÔNG TIN VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI  
1TỔNG SỐ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI (CƠ SỞ) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯƠNG XUYÊN (NGƯỜI) (NG Ngành) NG Ngành
1TỔNG SỐ KINH PHÍ TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN (NGHÌN ĐỒNG) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ NHÂN KHẨU ĐƯỢC HỖ TRỢ XÃ HỘI ĐỘT XUẤT (NGƯỜI) (NG Ngành) NG Ngành
1SỐ HỘ ĐƯỢC TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT (HỘ) (TKĐV)  
1TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (TKĐV)  
1TỶ LỆ HỘ CẬN NGHÈO (PHẦN TRĂM) (TKĐV) NG Ngành
0THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  
1SỐ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN MA TUÝ CÓ HSQL (NGƯỜI) (TKĐV)  
1SỐ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ SAU CAI ĐƯỢC DẠY NGHỀ (NGƯỜI) (TKĐV)  
1SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ ĐƯỢC CAI NGHIỆN PHÂN THEO TRUNG TÂM (NGƯỜI) (NG NGÀNH)  
1SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ ĐƯỢC CAI NGHIỆN PHÂN THEO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG (NGƯỜI) (NG NGÀNH)  
1SỐ XÃ, PHƯỜNG KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TUÝ (XÃ) (NG NGÀNH) NG Ngành
1SỐ XÃ, PHƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VỀ MA TUÝ (XÃ) (NG NGÀNH)  
1TỔNG SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ ĐƯỢC CAI NGHIỆN TRONG NĂM (NGƯỜI) (NG NGÀNH)  
1SỐ XÃ, PHƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VỀ MA TUÝ (XÃ) (NG NGÀNH)  

Scroll